President

Name: Dr. K. P. Ramesha

Phone:  

Mobile:

Email:


 Vice-President

Name: Dr. P.K.Dixit

Phone: 

Mobile:  

Email:


 Vice-President

Name: Dr.K.Jayaraj Rao

Phone: 

Mobile:  

Email:


Secretary

Name: Dr.S.Subash

Phone: 

Mobile:

Email:


Joint Secretary

Name: Dr. M.H.Sathish Kumar

Phone: 

Mobile:

Email:


Treasurer

Name: Dr.Siddaramanna

Phone: 

Mobile:

Email:


Members

Sri. R.Bachegowda


Sri.Dharmedra.B.V


Dr. Jeyakumar. S.


Dr.Laxmana Naik. N.


Dr.Mahesh Kumar .G.


Sri.Malleshappa.R.


Sri. Shankaralinge Gowda H.J


Dr.Sutaria Harinkumar Shivabhai


Sri Yerriswamy.K.